Mahatma Gandhi và sinh trắc vân tay

Mohandas Karamchand Gandhi ( Mahatma Gandhi) trở thành huyền thoại; như một vị thánh; của đất nước Ấn Độ trong phong trào khởi nghĩa chống chế độ đô hộ của Thực dân Anh. Ông đã trở thành nhà lãnh đạo tinh thần cho đất nước Ấn Độ. Tính cách của Mahatma Gandhi được biểu hiện [...]